Algemene Voorwaarden

 

1.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door Teun de Vries (Teun de Vries) met de opdrachtgever (Opdrachtgever) gesloten overeenkomst, inclusief (voorafgaande) offertes, voorstellen en overige afspraken, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat tevens de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever van toepassing zijn, geldt bij tussen de verschillende algemene voorwaarden strijdige bepalingen dat de algemene voorwaarden van Teun de Vries prevaleren.

1.3 Artikel 7:404 BW is niet op de overeenkomst van toepassing.

1.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet van toepassing.

1.5 Indien zich tussen Teun de Vries en Opdrachtgever een situatie voordoet waarin de algemene voorwaarden en de overeenkomst tussen Teun de Vries en de Opdrachtgever niet voorzien, zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca, zoals gedeponeerd bij de Rechtbank te ‘s Gravenhage, van toepassing.

Artikel 2: Aanbod en aanvaarding

2.1 Alle offertes, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een specifieke termijn voor aanvaarding is gesteld.

2.2 Teun de Vries behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

2.3 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever. De aanvaarding kan mondeling of schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) geschieden. Teun de Vries is niet verplicht Opdrachtgever een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst sturen. Op verzoek van Teun de Vries zal Opdrachtgever een mondeling gesloten overeenkomst schriftelijk bevestigen.

2.4 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, komt de overeenkomst slechts tot stand ten aanzien van het overeenkomende deel. Voor het overige is Teun de Vries niet gebonden zonder haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming.

2.5 Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk door beide partijen overeen te worden gekomen.

2.6 Kennelijke vergissingen of verschrijvingen in offertes zijn niet afdwingbaar.

2.7 Zonder toestemming van Teun de Vries is het niet toegestaan de door Teun de Vries verstrekte offertes, op schrift gestelde ideeën en/of afbeeldingen aan derden te tonen, dan wel te overhandigen.

2.8 In geval van liquidatie, (aanvraag van) surseance van betaling, faillissement, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, kan Teun de Vries zonder rechtelijke tussenkomst en ingebrekestelling (en zonder dat Opdrachtgever tot enige schadevergoeding gerechtigd is) de overeenkomst terstond en met directe ingang ontbinden, een en ander onder voorbehoud van alle overige rechten van Teun de Vries. Indien in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld, komt de offerte (in afwijking van artikel 2.1) per direct te vervallen.

Artikel 3: Prijzen

3.1 Alle prijzen in de offertes zijn in Euro’s en exclusief BTW en andere heffingen of leges van overheidswege, alsmede exclusief transport- en afvoerkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Teun de Vries niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.3 Indien een of meer kostprijsfactoren tussen totstandkoming van de overeenkomst en uitvoering van de opdracht een verhoging ondergaan, is Teun de Vries gerechtigd deze verhogingen aan Opdrachtgever door te berekenen.

3.4 Een prijsverhoging als bedoeld in artikel 3.3 geeft Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4: Betaling

4.1 Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum.

4.2 Bij overeenkomsten waarvan de aanneemsom een bedrag van €1.000,- te boven gaat, zal Opdrachtgever zorgen dat een aanbetaling gelijk aan 100% van de aanneemsom (exclusief BTW) 7 kalenderdagen na factuurdatum van de overeenkomst is ontvangen door Teun de Vries.

4.3 Bij overeenkomsten die buiten Nederland worden uitgevoerd bedraagt de aanbetaling 100% van de aanneemsom (exclusief BTW) en dient deze 7 kalenderdagen na factuurdatum van de Overeenkomst te zijn ontvangen door Teun de Vries.

4.4 Indien de aanbetaling niet tijdig en/of in geheel is ontvangen, heeft Teun de Vries het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden (en zonder dat Opdrachtgever tot enige schadevergoeding gerechtigd is), een en ander onder voorbehoud van alle overige rechten van Teun de Vries.

4.5 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, dan is zij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan rente verschuldigd ter grootte van de wettelijk vastgestelde rente. De rente zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

4.6 Vervolgingskosten wegens wanbetaling en incassokosten, zowel gerechtelijke als

buitengerechtelijke, komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

4.7 Teun de Vries kan een volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

4.8 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Teun de Vries verschuldigde.

4.9 In geval van liquidatie, (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken zijn alle vorderingen van Teun de Vries op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5: Annulering

5.1 Indien een aan Teun de Vries gegeven opdracht geheel of ten dele wordt geannuleerd, is de Opdrachtgever verplicht tot vergoeding van de schade volgens onderstaand schema, berekend over de aanneemsom of het geannuleerde gedeelte daarvan:

– Bij annulering meer dan 2 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende overeenkomst de eerste dienst door Teun de Vries zou moeten worden geleverd is Opdrachtgever niet gehouden tot betaling van schadevergoeding.

–    bij annulering tussen 1 en 2 maanden voor bedoelde datum is opdrachtgever gehouden tot betaling van 20% van de aanneemsom;

–    bij annulering tussen 1 maand en 14 dagen voor bedoelde datum is opdrachtgever gehouden tot betaling van 40% van de aanneemsom;

–    bij annulering tussen 14 en 7 dagen voor bedoelde datum is opdrachtgever gehouden tot betaling van 75% van de aanneemsom;

–    bij annulering minder dan 7 dagen voor bedoelde datum is opdrachtgever gehouden tot betaling  van 100% van de aanneemsom.

5.2. Voor de berekening van de schadeloosstelling als uiteengezet in artikel 5.1 wordt uitgegaan van de dag waarop de annulering Teun de Vries schriftelijk heeft bereikt.

5.3 Annulering van een aan Teun de Vries verstrekte opdracht kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

5.4 Het door Opdrachtgever aan Teun de Vries opgegeven aantal personen is bindend, met dien verstande dat Opdrachtgever niet tot schadeloosstelling gehouden is bij gedeeltelijke annulering van een opdracht welke een marge van 10% van het in de offerte opgenomen aantal personen niet te boven gaat en mits deze annulering schriftelijk en uiterlijk 7 kalenderdagen voor de vastgestelde leveringsdatum plaatsvindt. Wanneer blijkt dat Teun de Vries voor meer personen dan was overeengekomen wordt geacht te leveren, is Teun de Vries gerechtigd om of de levering aan bedoelde personen te weigeren of om aan deze personen te leveren tegen de door haar gestelde, afwijkende condities.

5.5 In alle gevallen is Opdrachtgever, naast de vergoeding als vermeld in artikel 5.1, aan Teun de Vries verschuldigd al hetgeen Teun de Vries met betrekking tot de betreffende overeenkomst aan derden verschuldigd is (waaronder onder meer begrepen ter zake van de opdracht reeds gedane inkopen en overige met derden in het kader van de overeenkomst aangegane rechtshandelingen).

5.6 Annulering van een aan Teun de Vries verstrekte opdracht kan uitsluitend schriftelijk. Wanneer men annuleert en wil verplaatsen naar een andere datum, dient men dit binnen drie maand schriftelijk kenbaar te hebben gemaakt met datum aan Teun de Vries. Wanneer men in gebreke blijft en hier niet aan voldoet, is opdrachtgever gehouden tot betaling van 100% van de aanneemsom.

Artikel 6: Transport en levering

6.1 Tenzij anders wordt overeengekomen, is de keuze van het transport en verzending ter vrije keuze van Teun de Vries.

6.2 Teun de Vries is niet verantwoordelijk voor opslag door of namens Opdrachtgever.

6.3 Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Teun de Vries deze bij Opdrachtgever aflevert of doet afleveren. Opdrachtgever is verplicht alle vereiste maatregelen te nemen voor een snelle afname van de goederen, waaronder begrepen het verschaffen van vrije en onbelemmerde toegang tot alle relevante ruimten en dat in het algemeen het werk ter plaatse een ongestoorde voortgang kan vinden.

6.4 Heeft Opdrachtgever verzuimd tijdig maatregelen te nemen tot in ontvangstneming van de goederen dan is Teun de Vries gerechtigd deze goederen voor rekening en risico van de Opdrachtgever op te slaan waarmede zij aan haar plicht tot levering voldaan heeft.

6.5 Teun de Vries behoudt zich het recht voor om in gedeelten te leveren.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Teun de Vries is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Iedere vorm van indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- en of andersoortige schade, is uitdrukkelijk uitgesloten.

7.2 De maximale aansprakelijkheid van Teun de Vries is beperkt tot het mindere van (i) de factuurwaarde van de offerte (exclusief transport, levering en enige door derden te leveren diensten) dan wel, indien de aansprakelijkheid slechts op een onderdeel van de opdracht ziet, het onderdeel van de offerte dat daarop van toepassing is en (ii) het bedrag van de door de verzekeraar in het onderhavige geval te verstrekken uitkering.

7.3 Teun de Vries is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan als gevolg van, of gerelateerd aan, door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7.4 Teun de Vries is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van ondergeschikten.

7.5 Opdrachtgever wordt te allen tijde als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte aangemerkt, ook indien de huur door bemiddeling van Teun de Vries tot stand is gekomen. Voor de tijdens de gebruiksperiode door Teun de Vries of anderen aan de ruimte toegebrachte schade is Teun de Vries geenszins aansprakelijk. Teun de Vries is geenzins aansprakelijk ten aanzien van het niet daadwerkelijk ter beschikking stellen van gehuurde of anderszins voor de Opdracht benodigde ruimten, ook niet indien deze door bemiddeling van Teun de Vries tot stand is gekomen. Opdrachtgever vrijwaart Teun de Vries voor enige in dat kader ontstane schade, waaronder begrepen de gemaakte kosten.

7.6 Schade welke ontstaat ten gevolge van plaatsing en/of verankering van huur- en inrichtingsmaterialen, ongeacht of deze geschiedt op aanwijzingen en/of met toestemming van de Opdrachtgever, komen voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Teun de Vries voor enige in dat kader ontstane schade, waaronder begrepen gemaakte kosten.

7.7 Opdrachtgever vrijwaart Teun de Vries voor alle schade welke direct of indirect het gevolg is van wanprestatie of onrechtmatige daad door of namens Opdrachtgever, diens werknemers en gasten en schade welke het gevolg is van ieder van hun dieren en goederen, inclusief in dat kader gemaakte kosten. Schade aan Teun de Vries toebehorende goederen wordt tegen kostprijs vergoed.

Artikel 8: Overmacht

8.1 Als overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende omstandigheden waarop Teun de Vries geen invloed kan uitoefenen en waardoor Teun de Vries niet in staat in zijn verplichtingen na te komen.

8.2 Teun de Vries kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, tenzij (het naar partijen bekend is) een fatale datum betreft. Indien deze periode langer dan 2 maanden duurt, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.

Artikel 9: Allergenen

9.1 Teun de Vries bereidt haar gerechten in een ambachtelijke en open keuken. De gerechten kunnen derhalve sporen van allergenen bevatten. Op verzoek van Opdrachtgever verstrekt Teun de Vries informatie omtrent de allergenen in haar gerechten.

9.2 Op verzoek van Opdrachtgever verzorgt Teun de Vries een allergeen-arm dieet.

Artikel 10: Toepasselijk recht en geschillen

10.1 De originele versie van de algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands. Indien sprake is van een geschil over de interpretatie van de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden na vertaling in een andere taal prevaleren de algemene voorwaarden opgesteld in het Nederlands.

10.2 Op de overeenkomst, inclusief (voorafgaande) offertes en overige afspraken, alsmede de uitvoering daarvan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ongeacht de daadwerkelijke plaats van uitvoering van de opdracht.

10.3 Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst, inclusief (voorafgaande) offertes en overige afspraken, alsmede de uitvoering daarvan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Groningen.

 

Culinair Onderonsje KVK  75843382 te Groningen